Projekt EU

Sociální podnik Deregio, s.r.o. - Integrace dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně postižených osob na zlínský trh práce

Sociální podnik je realizován v rámci projektu „Sociální podnik Deregio, s.r.o. - Integrace dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně postižených osob na zlínský trh práce“ (reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001241), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je vytvořit 6 pracovních míst pro znevýhodněné skupiny – osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané absolventy středních a vysokých škol ve městě Zlín a jeho okolí. Realizace projektu bude probíhat v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018.

Sociální podnik bude během realizace dbát na naplnění principů sociálního podnikání, a to:

 1. Společensky prospěšný princip
 • V zakládacích dokumentech bylo formulováno zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.
 • Způsob naplnění: Zakládací dokument byl zveřejněn na www.justice.cz.
 1. Sociální princip
 • Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců.
 • Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin bude poskytnuta specifická podpora.
 • Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin budou informování o chodu podniku a budou se podílet na jeho řízení.
 • Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin budou průběžně vzdělávání.
 • Bude naplněno během realizace.
 1. Ekonomický princip
 • Více než 50 % zisku bude reinvestováno zpět do sociálního podniku.
 • Tržby z prodeje výrobků/služeb budou tvořit alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.
 • Manažerské řízení podniku bude nezávislé na externím vlastníkovi či zřizovateli.
 • Bude naplněno během realizace.
 1. Environmentální princip
 1. Místní princip
 • Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby – spolupracuje s regionálními odběrateli, nakupuje od místních dodavatelů a zaměstnává místní obyvatele.
 • Spolupracuje s místními aktéry.
 • Bude naplněno během realizace.

Průběh realizace projektu

V rámci jednotlivých klíčových aktivit proběhly následující činnosti:

KA_1 Vytvoření a zachování pracovních míst

V projektu bylo vytvořeno 6 pracovních míst pro cílovou skupinu – 3 místa pro zdravotně znevýhodněné a 3 místa pro dlouhodobě nezaměstnané. Pracovní pozice byly obsazovány průběžně od 1. 7. – 1. 10. 2016, přičemž k 1. 10. 2016 byly zaměstnány veškeré osoby dle projektové žádosti.

Od 1. 7. 2016 v projektu také působí ředitel sociálního podniku a odborný garant práce s CS.

KA_2 Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku

V září 2016 proběhly plánované vzdělávací kurzy, a to:

 1. Školení komunikačních dovedností – efektivní komunikace s klientem, kterého se zúčastnili administrativní pracovníci, pracovník obchodní podpory a technický pracovník.
 2. Školení pro pracovníka obchodní podpory, kterého se zúčastnil pracovník obchodní podpory.

V listopadu 2017 byla realizována školení na Microsoft Word a Microsoft Excel, kterých se zúčastnili všichni zaměstnanci z cílové skupiny kromě paní uklízečky. Školení byla realizována v rámci reinvestice zisku do sociálního podniku.

KA_3 Marketing sociálního podniku

V této aktivitě proběhlo již několik činností, a to:

 1. Společnost Deregio, s.r.o. byla zaregistrována na portály firmy.cz a zlin.cz.
  https://www.firmy.cz/detail/13007145-deregio-s-r-o-zlin.html
  http://adresar.zlin.cz/detail/deregio-sro-2286
 2. Byla vytvořena webová prezentace firmy na www.deregio.cz.
 3. Proběhla reklama v místním tisku, a to v tištěné i elektronické verzi Zlínského deníku.
 4. Uskutečnily se dva roznosy letáků. Brigádník doručil letáky s nabídkou služeb sociálního podniku do zlínských firem.
 5. Bylo vytvořeno logo společnosti a letáky (dodržení jednotného vizuálního stylu).

KA_4 Provozování sociálního podniku

Sociální podnik zahájil svoji činnost k 1. 7. 2016, kdy byli přijati první zaměstnanci a proběhl nákup potřebného vybavení (počítače, telefony, kancelářské stoly a židle). Svoji činnost realizuje ve městě Zlín, na třídě Tomáše Bati 5146, kde má pronajaté prostory. Věnuje se poskytování služeb outsourcingu a již realizuje první zakázky. Při své činnosti dbá podnik na dodržení rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podniky.

Kontakt

telefon: +420 737 565 954
email: prudil@deregio.cz